Συνεργασία: Τουρκισμός και αριστερισμός


ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
Οἱ Τοῦρκοι εἶναι ἕνας λαὸς μογγολικῆς καταγωγῆς μὲ κοιτίδα τὰ ὑψίπεδα τῆς κεντροασιατικῆς στέππας (Τουρκμενιστάν).
Εἶναι ἕνας λαὸς πού «γεννήθηκε» σὲ συγκεκριμένο χρονικὸ σημεῖο τῆς ἱστορίας, καθὼς πρὶν ἀπὸ αὐτὸ δὲν ὑφίστατο.
Τὰ μογγολοειδῆ ἀνθρωπολογικὰ χαρακτηριστικά τους [προτεταμένα ζυγωματικά ὀστᾶ, πλατυῤῥυνία, «ἀμυγδαλωτοί» ἤ «σκιστοί» ὀφθαλμοὶ μὲ λιπώδη ἱστὸ στὰ βλέφαρα καὶ ἐπίκανθο στὸν δακρυϊκὸ ...

πόρο, γενικὴ βραχυσωμία, κοντᾶ ἄκρα σὲ σχέσι μὲ τὸν κορμὸ τοῦ σώματος (βραχυσκελία), σκοῦρο ὑποκίτρινο χρῷμα δέρματος κλπ] ἀποκαλύπτουν τὴν φυλετική τους συγγένεια μὲ τοὺς Μογγόλους καὶ τοὺς Κινέζους, ἥτινες ἀμφότεροι διαθέτουν τὰ αὐτὰ χαρακτηριστικά, σὲ ἐντονώτερο βαθμό.
Τὸ ὄνομά τους προέρχεται ἐκ τῆς ῥίζης «Ταράκ», ἐκ τῆς ὁποίας προέρχονται καὶ τὰ ἐθνολογικὰ ὀνόματα «Τουράν», «Τάταροι» κλπ (μὲ τὸ ὄνομα «Τουράνιοι» ἀποδίδεται ἡ παμμογγολικὴ ὁμοφυλία, στὴν ὁποία ἀνήκουν διάφορα μογγολικὰ φῦλα ὅπως πχ τὰ τουρκ-ικὰ καὶ τὰ ταταρ-ικά).
Στὴν ἀρχαιότητα, στὴν περιοχὴ τῆς σημερινῆς Τουρκίας, κατῴκουν φῦλα Ἑλληνικὰ καὶ φῦλα Μηδικά. Ὁ μογγολοειδὴς ἀνθρωπότυπος δὲν εἶχε ἐμφανισθῇ τότε πουθενὰ πλησίον τῆς Μεσογείου.
Μογγολικὰ φῦλα ὁρμώμενα ἐκ τῆς δυτικῆς Κίνας ἐξεκίνησαν, σταδιακῶς ἐν τῇ παρόδῳ τῶν αἰώνων, νὰ ἐπιδράμουν πρὸς δυσμάς, νὰ λεηλατοῦν, νὰ σφάζουν, νὰ βιάζουν, νὰ λῃστεύουν καὶ νὰ παρασιτοῦν ἐπάνῳ σὲ πολιτισμοὺς ἄλλων λαῶν που εὕρισκαν στὸ διάβα τους. Ἡ βιολογικὴ ἀνάμειξις, μερικὲς φορὲς εἰρηνική, ὅμως τὶς περισσώτερες βεβιασμένη (λόγῳ τῶν ἐκτεταμένων βιασμῶν στοὺς ὁποίους ἐπεδίδοντο οἱ ἐπιδρομεῖς), μεταξὺ τῶν μογγολικῶν αὐτῶν φύλων καὶ τῶν λευκῶν γηγενῶν πληθυσμῶν τῆς ἀρχαίας Ἀσίας ποὺ εὕρισκαν στὸ διάβα τους (βλέπε ἐπελάσεις Μογγόλων «Χάν» τοῦ Τζένγκις Χάν, Οὕννων τοῦ Ἀττίλα κλπ), παρήγαγε τὰ λεγόμενα «τουρκικά» φῦλα, ἤ Μογγόλους «δεύτερης γενεᾶς» (ἀπόγονοι Λευκῶν καὶ Μογγόλων) οἱ ὁποῖοι, ὅσον ἀφορᾷ τὰ ἀνθρωπολογικὰ χαρακτηριστικά, διατηροῦν τὰ μογγολικὰ σὲ μετριότερη μορφὴ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ λευκά (βλ. πχ «Σελτζούκους» Τούρκους).
Ἀναδιφώντας στὴν ἱστορία, βλέπουμε ὅτι ἡ πορεία τῶν τουρκικῶν, ὅπως καὶ ὅλων τῶν μογγολικῶν φύλων, εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν ἐπιδρομή, τὴν ἁρπαγή, τὴν γενοκτονία, τὴ φωτιά, τὴν κτηνῳδία, τοὺς βιασμούς, τὶς κλοπές. Τὰ μογγολικὰ φῦλα ἀπ’ ὅ,που περνοῦσαν ὄχι μόνο κατέστρεφαν, ἀλλὰ δὲ δημιουργοῦσαν καὶ τίποτα.. Δικαίως τὰ ἐχαρακτήρισε κἄποιος «μάστιγα τοῦ Θεοῦ». Τρανὸ παράδειγμα οἱ ὁρδὲς τοῦ Τζένγκις Χάν, ὁ ὁποῖος εἶχε δώσει ἐντολὴ στοὺς στρατιῶτες του νὰ τοῦ πηγαίνουν καθημερινὰ στὴ σκηνή του τέσσερεις διαφορετικὲς γυναῖκες ἀπὸ τοὺς λαοὺς ποὺ αἰχμαλώτιζε γιὰ νὰ τὶς βιάζῃ ὥστε «νὰ ἐξαπλωθῇ τὸ μογγολικό του σπέρμα στὴ γῆ ὅσο γίνεται περισσότερο»!
Οἱ τουρκομογγόλοι, ὡς φυλετικὴ ὁμάδα, ἔχει μηδαμινὴ συνεισφορὰ εἰς τὴν πολιτισμικὴν ἐξέλιξιν τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους. Οὔτε στὶς ἐπιστῆμες, οὔτε στὶς τέχνες καὶ τὰ γράμματα, οὔτε στὴν φιλοσοφία, οὔτε στὴν τεχνολογία γενικῶς ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν κάτι τὸ ἀξιόλογο, καὶ αὐτὸ ἰσχύει τόσο σήμερα ὅσο καὶ πρὶν ἀπὸ 1.000 χρόνια. Εἶναι μία σταθερὴ ἀξία.
Αὐτὸ ποὺ οἱ τουρκομογγόλοι ἀντιθέτως ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν ὡς λαός, νοοτροπία, κουλτούρα κλπ εἶναι ἡ χοιρῴδης ἀπληστία, ἡ ὕβρις, οἱ σφαγές, οἱ λεηλασίες ἄλλων χωρῶν, ἡ ὀπισθοδρόμησι τῆς ἀνθρωπίνου συνειδήσεως καὶ ἡ καταστροφὴ ἄλλων πολιτισμῶν. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε ἐξ ἰδίας ἱστορικῆς πείρας ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἐδῷ καὶ πάνῳ ἀπὸ 600 χρόνια. Καὶ μαζὺ μὲ ἐμᾶς, τὸ γνωρίζουν ὅλοι οἱ βαλκανικοὶ λαοί, τὸ γνωρίζουν οἱ Σύριοι, οἱ Ἀρμένιοι, οἱ Κοῦρδοι, οἱ Πέρσες, ἐν ὀλίγοις τὸ γνωρίζουν ὅλοι οἱ γείτονες τῶν Τούρκων.
Οἱ Τοῦρκοι παρενοχλοῦν καὶ ὑπονομεύουν διαρκῶς ὅλους τοὺς γείτονές τους, ἔχοντας προαιωνίως ἐπεκτατικὲς βλέψεις ἐναντίον ὅλων. Εἶναι οἱ λεγόμενοι «νταῆδες τῆς γειτονιᾶς».
Παρ’ ὅλο ποὺ ὅλοι οἱ γείτονές τους ᾖσαν ἐδῷ πρὶν ἔρθουν αὐτοὶ στὴν περιοχή, παρ’ ὅλο ποὺ ἦρθαν ἐδῷ, στὴν Εὐρώπη, ἀπὸ τὴ δυτικὴ Κίνα, παρ’ ὅλ’ αὐτὰ λέγω, θέλουν νὰ ἐκτοπίσουν ὅλους τοὺς γείτονες καὶ νὰ πάρουν τὰ ἐδάφη τους. Θέλουν νὰ γενοκτονήσουν ὅλους τοὺς γείτονες καὶ νὰ ἐξαπλώσουν τὸν μογγολικό τους σπόρο. Αὐτὸ κάνουν ἐδῷ καὶ αἰῶνες· αὐτὸ ἔκαναν σὲ ὅλους τοὺς λευκοὺς πληθυσμούς, καθ’ ὁδὸν «ἀπὸ τὸν Εἰρηνικὸ στὴν Μεσόγειο», κλέβοντας τὰ ἐδάφη τους καὶ γενοκτονώντας τους ἰδίους, ὅπως ἔκαναν μὲ Ποντίους, Ἀρμενίους, Κυπρίους καὶ Κούρδους στὴν πρόσφατη ἱστορία.
Αὐτὸ εἶναι τὸ μόνο ποὺ κάνουν. Αὐτὸ ἔκαναν πάντα καὶ αὐτὸ θὰ κάνουν πάντα.
Οἱ Τοῦρκοι σήμερα κατοικοῦν σὲ ἐδάφη προϊστορικῶς περσικά, ἀρμενικά, κουρδικά, ἑλληνικά… Τὰ δυτικὰ παράλια τῆς «Τουρκίας» (Τροία, Αἰολίς, Ἰωνία, Καρία κλπ), ἡ γὴ δῆλα δὴ ποὺ γέννησε τοὺς Προσωκρατικοὺς Κοσμοσόφους, οἱ ὁποῖοι πρωτο-ἵδρυσαν τὴν ἐπιστημονικὴ μέθοδο καὶ κυριολεκτικῶς ἔφεραν τὸν πολιτισμὸ στὸν πλανήτη, ἡ αἰγαιακὴ γὴ ποὺ γέννησε τὴν φυσικὴ φιλοσοφία, τὴν λυρικὴ ποίησι, τὸν Τρωϊκὸ πολιτισμὸ κλπ, σήμερα κατέχεται ἀπὸ αὐτὴν τὴν βάρβαρη ὁρδή, ἡ ὁποία ὄχι μόνο δὲν παράγει ἐφάμιλλο πολιτισμὸ σὲ αὐτὴ τὴ γῆ, ὄχι μόνο δὲν παράγει κἂν πολιτισμό, καθὼς ἡ σκοταδιστική της θρῃσκεία καὶ πολιτισμικοὶ θεσμοὶ ἐξαθλιώνουν τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ ἀποκρύπτει τὸν πολιτισμὸ ποὺ εἶναι κυριολεκτικὰ χαραγμένος πάνῳ στὴν μικρασιατικὴ γῆ, τὸν σπιλώνει, τὸν ἰδιοποιεῖται, τὸν λῃστεύει. Ἐφ’ ὅσον στὰ μικρασιατικὰ παράλια «μιλᾶνε γιὰ τὸν ἀρχαιοελληνικὸ πολιτισμὸ ἀκόμα καὶ οἱ πέτρες» καὶ εἶναι τόσοι οἱ ἀρχαιοελληνικοὶ ναοὶ ποὺ δὲν κρύβονται οὔτε «δικαιολογοῦνται» εὔκολα, οἱ Τοῦρκοι ξεναγοὶ τουριστῶν ἀναφέρουν συκοφαντικὰ ὅτι αὐτὰ εἶναι μνημεῖα τουρκικοῦ πολιτισμοῦ, ἤ, στὴν καλλίτερη περίπτωσι, «ῥωμαϊκοὶ ναοί», διότι μισοῦν καὶ φοβοῦνται τὴν Ἑλλάδα, παρ’ ὅλο ποὺ κατοικοῦν ἐπάνῳ στὴ γῆ της, παρ’ ὅλο ποὺ αὐτὴ ἐξεπολίτισε καὶ ἐφώτισε καὶ αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸν κόσμο, αὐτοὶ τὴν ζηλεύουν καὶ τὴ μισοῦν, θέλουν κι ἄλλο, θέλουν νὰ πάρουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἐδάφη ποὺ ἔχουν μείνει Ἑλληνικά, θέλουν νὰ τὴν ἐξαφανίσουν.
Αὐτὸ θέλουν τὰ τουρκομογγολικὰ μισελληνικὰ κτήνη, καὶ δὲν θὰ σταματήσουν ἂν δὲν τὸ πετύχουν: Νὰ καταπιοῦν τὴν Ἑλλάδα.
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Ἡ Ἀριστερὰ τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἕνα θεμελιωδέστατο κοινὸ μὲ τὸν Τουρκισμό-Παντουρανισμό: Τὸν Μισελληνισμό. Σκοπὸς ἀμφοτέρων εἶναι ὁ ἀφανισμὸς τόσο τῶν Ἑλλήνων ὅσο καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὸν πλανήτη σἂν νοοτροπία. Ὁ ἀπώτερος σκοπὸς τοῦ καθενὸς μπορεῖ νὰ ᾖναι διαφορετικός, καθὼς οἱ Ἀριστεροὶ ἐπιθυμοῦν ἀφελληνισμὸ πρὸς ἐπικράτησιν τοῦ Διεθνισμοῦ, ἐν ᾧ οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ἐθνικιστικὰ κίνητρα (Παντουρκισμός-Παντουρανισμός: ἐξάπλωσι καὶ ἐπικράτησι τῆς Μογγολικῆς Φυλῆς στὴν Εὐρώπη καὶ Ἀφανισμὸς τῆς Λευκῆς), ὅμως ἡ κοινὴ ἐνδιάμεση ἀποστολὴ ἑνώνει αὐτὲς τὶς 2 θεομίσητες, δεσποτικὲς καὶ ἐρεβοτραφεῖς δυνάμεις ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Φωτός.
Παρ’ ὅλο ποὺ ἡ Ἀριστερά, ἐξ ὁρισμοῦ της καὶ ἐκ καταβολῶν της, εἶναι δογματικῶς καὶ φανατικῶς ἀντίθετη μὲ παντὸς εἴδους ἐθνικοὺς πολέμους, στρατιωτικοὺς ἐξοπλισμούς, «μιλιταριστικές» προετοιμασίες καὶ ἐκπαιδεύσεις, γενοκτονίες καὶ ἐθνοκαθάρσεις ἀλλοφύλων, καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ῥατσιστικά, φασιστικά, μιλιταριστικά, ἐθνικιστικά, αἱμοδιψῆ, μισαλλόδοξα καὶ μισαλλόφυλα, πολεμοχαρῆ καὶ ἐπιθετικὰ ἔθνη καὶ κράτη παγκοσμίως, ποτὲ ἡ πρώτη δὲν στρέφεται ἐναντίον τῆς δεύτερης. Ποτὲ ἡ ἑλληνικὴ Ἀριστερὰ δὲν καταγγέλει καὶ δὲν κατηγορεῖ τὴν Τουρκία γιὰ τὴν ὑπερεθνικιστικὴ καὶ φιλοπόλεμη τακτική της. Ποτὲ δὲν διοργανώνει ἐκδηλώσεις μνήμης γιὰ τὴν γενοκτονία πχ τῶν Ποντίων ἤ τῶν Ἀρμενίων. Ποτὲ δὲν κάνει πορεῖες διαμαρτυρίας πρὸς τὴν τουρκικὴ πρεσβεία ἐνάντια στὴν ἰμπεριαλιστική, γενοκτονικὴ καὶ κατοχικὴ δρᾶσι τῆς Τουρκίας. Ποτὲ δὲν θίγει καὶ δὲν προσβάλλει τὸν Μουσουλμανισμὸ καὶ τὴν μουσουλμανικὴ κουλτούρα ἐν γένει, τοὐναντίον μάλιστα τὴν θαυμάζει τὴν ἐκτιμᾷ καὶ τὴν ἐπαινεῖ ὡς «σεβαστὴ ἀνατολίτικη παράδοσι», ὡς «πολιτισμικὸ δικαίωμα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων», παρ’ ὅλο ποὺ αὐτὴ ἡ θρῃσκεία καὶ κουλτούρα εἶναι αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἡ πιό ἐπιθετική, αὐταρχική, φασιστική, βίαιη, μισογυνική, συντηρητική, πολεμοχαρής, «ὁμοφοβική», «ἐχθροπαθική» (γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε ἀκόμα καὶ τοὺς ἴδιους τοὺς ὅρους τῆς ἀριστερᾶς), ῥατσιστική, σεξιστική, μισαλλόδοξη, αἱμοσταγὴς καὶ φαλλοκρατικὴ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη!!!
Ἐκεῖ διαφαίνεται διαυγέστατα ἡ δόλια, ἀνειλικρινὴς καὶ ἄτιμη φύσι τοῦ μαρξισμοῦ, αὐτῆς τῆς ἀξιοπτύστου, χολερικῆς καὶ ἀσυνεποῦς ἀνθυποθεωρίας, ἥτις λειτουργεῖ μὲ δύο μέτρα καὶ δύο σταθμᾶ, ἐμετικῶς, ὑπούλως, ῥᾳθύμως καὶ γλοιῳδῶς. Καὶ μόνον ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονός, ὁ ὑγιής, ἑλληνικῶς λογίζων ἐγκέφαλος ἀποῤῥίπτει ἐπιχειρηματολογικὰ καὶ συνειρμιακὰ αὐτὴν τὴν κολοβὴ καὶ ἀνάπηρη θεωρία ὡς παρά-λογη καὶ ἀσυνεπῆ καὶ τὴν ἀποβάλει ἀβίαστα ἀπὸ τὸν λογισμό του. Εἶναι τόσον εὔκολο νὰ ἀφανίσουμε αὐτὴν τὴν διανοητικὴ ψωρίασι ἀπὸ τὰ μυαλὰ τῶν ἀνθρώπων· ἀρκεῖ ἡ κατάδειξις ἑνὸς μόνο παραλογισμοῦ (λογικῆς ἀσυνεπείας) μίας θεωρίας ὥστε νὰ τὴν κατάῤῥίψῃς…
Χαρακτηριστικὸ τῆς αἱμοδιψοῦς καὶ πολεμοχαροῦς φύσεως τῶν μογγολικῶν λαῶν γενικῶς, εἶναι ὅτι στὶς περισσώτερες μογγολικὲς γλῶσσες δὲν ὑπάρχει καθόλου ἡ λέξις «στρατιώτης» ἤ «πολεμιστής», καθὼς εἶναι τόσο αὐτονόητο ὅλοι οἱ ἄῤῥενες νὰ ᾖναι πολεμιστές, ποὺ ταὐτίζεται μὲ τὴ λέξι «πολίτης» ἤ «ἄνθρωπος», καὶ δὲν ὑφίστᾳται λόγος διὰ ὕπαρξιν ξεχωριστῆς λέξεως. Ὅλοι οἱ ἄῤῥενες εἶναι καὶ στρατιῶτες καὶ δὲν ὑπάρχουν «πολεμιστές» καί «μή πολεμιστές»…*
Γιατὶ δὲν μᾶς τὰ ἔθιξε ποτὲ αὐτὰ τὰ ζητήματα ἡ «ἐπαγρυπνοῦσα Ἀριστερά», ὁ τεταγμένος «θεματοφῦλαξ τοῦ διεθνοῦς ἀφοπλισμοῦ καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων»;
Γιατὶ καταγγέλει μόνον τὸν Ἑλληνικὸ μιλιταρισμὸ καὶ δὲν καταγγέλει ποτὲ τὸν τουρκικό, τὸν ἀλβανικὸ ἤ τὸν βουλγαρικό;
Γιατὶ δὲν μᾶς κατέδειξε καὶ δὲν μᾶς ἐπεσήμανε τὸν ἀκραῖο ἐθνικιστικό, ἀντιανθρώπινο, βάρβαρο καὶ «ἀντιλαϊκό» ῥόλο ποὺ ἐπετέλεσε ὁ τουρκισμὸς στὴν ἱστορία, παράγοντας ἑκατόμβες διαμελισμένων πτῳμάτων καὶ ὁλοκαυτῴματα γιὰ τούς «λαούς» ποὺ ἔστειλε γιὰ σφαγῆ στὸ βωμὸ ἐθνικῶν καὶ φυλετικῶν ἐπιδιώξεων;;;
Προκαλοῦμε ὅλους τοὺς μαρξιστὲς νὰ μᾶς διατυπώσουν μὲ ποιόν τρόπο προτείνουν νὰ διαχειριστοῦμε τὴν ἐγγενῆ ἀδηφάγο ἐθνικιστικὴ ἐπιβουλὴ καὶ λαιμαργία τῶν τούρκων, αὐτοῦ τοῦ θρασύδειλου μογγολικοῦ φύλου ποὺ ἔχει στρατοπεδεύσει δίπλα μας καὶ διαρκῶς καὶ διακαῶς προετοιμάζεται γιὰ πόλεμο. Νὰ μᾶς πῇ ὁ ΣΥΡΙΖΑ τί σχέδια ἔχει γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό, τί ἄποψι ἔχει γιὰ τὴν διαρκῆ ἐνδυνάμωσι καὶ ἀναβάθμισι τῶν τουρκικῶν ἐνόπλων δυνάμεων καὶ ἂν προτίθεται νὰ λάβῃ μέτρα ἐπ’ αὐτοῦ καὶ πῶς σκοπεύει νὰ ἀντιδράσῃ σὲ περίπτωσι στρατιωτικῆς εἰσβολῆς τῆς τουρκίας σὲ ἑλληνικὸ ἔδαφος, κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι μαθηματικῶς πιθανότατο.
Ἡ ἐπικαιρότης μᾶς δίδει τὴν ἀπάντησι: Ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὸ προκύψαν θέμα τῆς Θρᾴκης λαμβάνει ἀνοιχτὰ καὶ εὐθαρσῶς στάσι ὄχι ἁπλῶς ἀντιπατριωτική, ἀλλὰ φιλοτουρκικὴ καὶ ἀνθελληνική. Κάνει ὅ,τι μπορῇ ὥστε νὰ περιέλθῃ αὐτὴ ἡ αἰώνια ἑλληνικὴ γῆ, ἡ πανάρχαια γὴ τοῦ Ὀρφέως, τοῦ Δημόκριτου, τοῦ Σπάρτακου καὶ ἄλλων, στὰ χέρια αὐτοῦ τοῦ καρκινικοῦ ἔθνους, ὅπως περιῆλθε ἡ Ἰωνία, ἡ βόρεια Κύπρος κλπ. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ θὰ θέσῃ μειονοτικὸ θέμα ὅταν ἔρθῃ ἡ ὥρα, ἡ ὁποία δὲν ἀργεῖ… Ὁ ΣΥΡΙΖΑ, αὐτὴ ἡ προδοτικὴ συνισταμένη τῶν ἐθνοδιαλυτικῶν, παρακμιακῶν καὶ ἐκφυλιστικῶν συνιστῳσῶν τῆς ἀποβλακώσεως καὶ τοῦ πανηδονισμοῦ, ἔχει ἤδη δηλώσει εὐθέως ὅτι ἂν κυβερνήσῃ τὴν χώρα, ἡ διάλυσις τῶν Ἑλληνικῶν ἐνόπλων δυνάμεων, ἡ παρέλασις τῶν ἀλλοδαπῶν καὶ ἡ ἀπώλεια ἑλληνικῶν ἐδαφῶν εἶναι προγραμματισμένα νὰ ἐπιτελεσθοῦν πρῶτα ἀπ’ ὅλα τὰ ἄλλα…
Χρῆστος Νίκας
ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
17ον χιλιόμετρον Νέας Ἐθνικῆς Ὁδοῦ, Ἀσπρόπυργος
Ἠλεκτρονικὸν Ταχυδρομεῖον: xa.dytattikh@yahoo.gr
Ἱστοσελὶς:   http://xadytikiattiki.blogspot.gr/
Τηλέφωνον: 6973283559- 210 5571360 ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.00-21.00
* Εἶναι τόσο δόλιος, συμφεροντολογικὸς καὶ ἄτιμος ὁ ῥόλος τῶν τούρκων στὸ παγκόσμιο γίγνεσθαι, πού, ἀκόμα καὶ στὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἐτήρησαν ἐντέχνως οὐδέτερη στάσι καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου, μήν πολεμῶντας ἀλλὰ δρῶντας μόνον παρασκηνιακά (ζημιώνοντας κατὰ περίστασιν τόσο τὶς πολεμικὲς προσπάθειες τῶν συμμάχων ὅσο καὶ τοῦ ἄξωνος), ἐπιτυγχάνοντας τόσο τὴν ἀκεραιότητα τῆς τουρκίας ὅσο καὶ τὴν ἀποφυγὴ συγκρούσεων στὸ διπλωματικὸ ἐπίπεδο, καὶ ὅταν λίγο πρὶν τὸ τέλος ἔγειρε ἡ πλάστιγξ ὑπὲρ τῶν συμμάχων καὶ κατὰ τοῦ ἄξωνος, ἔσπευσαν νὰ παρουσιάσουν ἑαυτοὺς ὡς «παραδοσιακοὺς συμμάχους» καὶ ἐπέτυχαν νὰ καρπωθοῦν ὡς «λάφυρο πολέμου» (δῶρο τῶν Συμμάχων) τὸν περίφημο «κόλπο τῆς Ἀλεξανδρέττας», τό «φιλέττο» δῆλα δὴ τῆς μεσογειακῆς παραλίας τῆς Συρίας [βλ. βιβλίο «Ὁ Ἐπιτήδειος Οὐδέτερος» (The Evasive Neutral) τοῦ Weber Frank, βλ. καὶ χάρτη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀντιοχείας στὴ Συρία καὶ τοῦ -(τ)ουρουκικοῦ σήμερα- κόλπου τῆς Ἀλεξανδρέττας], τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ Ἑλλὰς μάτωσε καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ Β’ΠΠ καὶ πολέμησε γενναία συμβάλλοντας καθοριστικὰ στὴν ἔκβασί του, καὶ γιὰ βραβεῖο ἀνδραγαθίας οἱ Σύμμαχοι τῆς ἀπένειμαν τὸν ἐπάρατο ἐμφύλιο σπαραγμό…