ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Χρυσή Αυγή θεώρει ότι αν εξαφανιστεί η διαφθορά και η αθλία διαχείριση, το Ε.Σ.Υ. μπορεί να επιτελέσει απόλυτα τον προορισμό του εξασφαλίζοντας την υγεία του Ελληνικού Έθνους.
 
Προορισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας:

Σκοπός ενός εθνικού συστήματος υγείας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε όλους τους Έλληνες, τόσο σε αυτούς που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, όσο και σε αυτούς που λόγω της υπάρχουσας τραγικής οικονομικής συγκυρίας, έχουν μείνει ανασφάλιστοι. Επίσης το εθνικά διαμορφωμένο σύστημα υγείας πρέπει να καλύπτει πλήρως τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά των ασφαλιστικών φορέων της χώρας τους (ισχύουσα κάρτα Ευρωπαϊκής ασφάλισης), όπως και όλους τους νομίμως εργαζόμενους και διαμένοντες αλλοδαπούς, εφ’ όσον αυτοί είναι ενήμεροι στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους και οι οποίοι είναι στην πραγματικότητα ελάχιστοί.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν θα έχει καμία υποχρέωση απέναντι σε παρανόμως ευρισκόμενους στην Ελληνική επικράτεια. Για αυτούς όταν προκύψει ζήτημα ιατρικής περιθάλψεως, θα υπάρχει θεσμοθετημένο διαφορετικό κοστολόγιο παροχών περίθαλψης, με άμεση ενημέρωση της Πρεσβείας του λαθροβιούντος ή του αντίστοιχου Υπουργείου Εξωτερικών σε κάθε περίπτωση ώστε να βεβαιώνονται οι προκύπτουσες δαπάνες περίθαλψης πριν την υποχρεωτική απέλαση.   
Χρηματοδότηση του ΕΣΥ
Οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι θα εξευρεθούν:
α) από την άμεση παύση των πάσης φύσεως δωρεάν παροχών περίθαλψης στους λαθρομετανάστες, οι οποίοι θα απελαθούν το ταχύτερο δυνατόν. Όσοι από αυτούς  πάσχουν από νοσήματα που θα κρίνονται ως έχοντα επείγοντα χαρακτήρα, θα νοσηλεύονται και η δαπάνη της νοσηλείας θα βεβαιώνεται στην Πρεσβεία της χώρας τους ή του αντίστοιχου Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα απελαύνονται μετά την αποθεραπεία τους.
β) από την εξαφάνιση της εισφοροδιαφυγής και της μαύρης εργασίας που αποστερούν τεράστια ποσά από το κράτος. Θα επαναλειτουργήσει η υπηρεσία επιθεώρησης εργασίας του ΙΚΑ.
γ) από την άμεση εξαφάνιση, παντί τρόπω, της παραοικονομίας των αλλοδαπών που οδηγεί στο κλείσιμο των Ελληνικών επιχειρήσεων και  σε κατάργηση των θέσεων εργασίας, ενώ ταυτοχρόνως στερεί τα έσοδα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα γίνει πραγματική παραδειγματική τιμωρία των Ελλήνων ή των ξένων προμηθευτών τους.
δ) από τον αναγκαίο εξορθολογισμό των δαπανών λειτουργίας των νοσοκομείων, όπου δαπανώνται τεράστια ποσά, άλλοτε λόγω σπατάλης και άλλοτε λόγω δραστηριοποίησης παράνομων κυκλωμάτων προμηθειών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού. Θα πρέπει να γίνει αυστηρός έλεγχος της σκοπιμότητας και της επαναληψιμότητας όλων των παρακλινικών εξετάσεων. Θα γίνει σαφής διάκριση των νοσοκομείων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιαςπερίθαλψης.  
Ένταξη όλων των Πανεπιστημιακών κλινικών στα νοσοκομεία τριτοβάθμιου χαρακτήρα.
ε) από την σημαντική ελάττωση των εισαγωγών φαρμάκων και ιατρικών τεχνολογικών προϊόντων (διαγνωστικά υλικά, βιολογικά αντιδραστήρια, ακτινολογικά φιλμ, κ.λ.π. αναλώσιμα). Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί:
1- με την ταχύτατη ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων ελληνικών φαρμακευτικών βιομηχανιών, οι οποίες πρέπει να στηριχθούν από το κράτος ώστε να παράγουν φτηνά και υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2- με την ίδρυση νέων κρατικών βιομηχανιών σε τομείς αναγκαίους για την εθνική οικονομία, στους οποίους δεν καταγράφεται ιδιωτική βιομηχανική πρωτοβουλία.
3- παροχή κινήτρων για την ίδρυση νέων ιδιωτικών βιομηχανιών παραγωγής προϊόντων βιοτεχνολογίας υψηλής ποιότητας με εξαγωγικό προσανατολισμό.
στ) από την άμεση έναρξη παραγωγής φαρμάκων και υγειονομικού υλικού (π.χ. επίδεσμοι, σύριγγες, καθετήρες, οροί, κλπ) από τα υπάρχοντας στρατιωτικά εργοστάσια που παραμένουν ανενεργά. Η άμεση έναρξη της λειτουργίας τους θα γίνει με προσλήψεις υπαλλήλων σ’ αυτά, που θα διέπονται από την υφιστάμενη στρατιωτική νομοθεσία, προκειμένου να μην γίνουν οικονομικές μονάδες εκμεταλλεύσεως από αργόμισθους και ψευδοσυνδικαλιστές,  
ζ) από τον αυστηρό και αντικειμενικό έλεγχο της συνταγογράφησης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Καθιέρωση δυο ανεξάρτητων φορέων ελέγχου, με ταυτόχρονη κατάργηση όλων των ήδη υφιστάμενων φορέων (ΣΕΥΥΠ, ΥΠΕΔΥΦΚΑ, επιθεωρήσεις υπουργείων, κλπ). Γενίκευση της ηλεκτρονικής καταχώρησης της χρήσης των φαρμάκων, του υγειονομικού υλικού και των πάσης φύσεως εκτελούμενων παρακλινικών εξετάσεων ή ιατρικών πράξεων, με ίδρυση ανεξάρτητων υπηρεσιών ελέγχου, που να μην υπάγονται διοικητικά  στους ασφαλιστικούς φορείς.
Στελέχωση ειδικής ελεγκτικής υπηρεσίας (Σώμα Ελεγκτών Υγείας και Περίθαλψης), βάσει επιστημονικών κριτηρίων και με την θεσπισμένη συμμετοχή πανεπιστημιακών που θα ασκεί έλεγχο σκοπιμότητας της πάσης φύσεως συνταγογραφίας φαρμάκων και εξετάσεων ή ιατρικών πράξεων. Σύσταση μιας δεύτερης υπηρεσίας (Σώμα Οικονομικού Ελέγχου Υγείας και Περίθαλψης) που θα ελέγχει την λογιστική πλευρά από την χρήση φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και εξετάσεων ή ιατρικών πράξεων. Θα γίνει σαφής διαχωρισμός των λογιστικών φύλλων που αφορούν την κατανάλωση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού από την έννοια της ιατρικής συνταγής, η οποία θα ελέγχεται αποκλειστικά και μόνο με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια.
Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα στελεχώνονται με ολιγομελές υπαλληλικό προσωπικό υψηλού επιστημονικού κύρους. Θα πλαισιώνονται από μετακλητούς υπαλλήλους στους οποίους θα δίνονται σαφείς οδηγίες ελέγχου μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Μετά την σύνταξη και την παράδοση των πάσης φύσεως πορισμάτων τους θα επιστρέφουν στις αρχικές υπηρεσίες τους. Στον λογιστικό έλεγχο της κατανάλωσης φαρμάκων και υγειονομικού υλικού θα καθιερωθεί η συνυπευθυνότητα του ασφαλισμένου. Επί οικονομικών υπερβολών και κάθε είδους κατάχρησης των υπηρεσιών υγείας θα θεσπιστούν πρόστιμα σε βάρος των υπαίτιων.
η) από την άμεση κατάργηση του δωρεάν «ιατρικού τουρισμού», ιδίως των προερχόμενων από τις Βαλκανικές Χώρες. Με την νομοθετική καθιέρωση ειδικού κοστολογίου για μη δικαιούμενους ιατρικών και νοσηλευτικών παροχών από το ΕΣΥ και με προπληρωμή των επισκέψεων ή νοσηλείων στα ταμεία των νοσοκομείων.    
Άμεσα οικονομικά μέτρα
Οι Ελληνικές Βιομηχανίες φαρμάκων και ιατρικού ή νοσηλευτικού υλικού θα τυγχάνουν ουσιωδών φορολογικών ελαφρύνσεων εάν απασχολούν κατά 80% τουλάχιστον Έλληνες και κατά 20% το πολύ εργαζόμενους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (φυσικά, προτείνεται ως καλύτερα να απασχολούν μόνο Έλληνες) και ταυτοχρόνως είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
Το πάσης φύσεως αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και τα φάρμακα που θα εξακολουθήσουμε να τα αγοράζουμε από εταιρείες, λόγω αδυναμίας παραγωγής, (που θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες),θα παραγγέλνεται σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει τον μέσο όρο του κόστους του ίδιου ακριβώς προϊόντος σε 10 χώρες της Ε.Ε. (το αρμόδιο υπουργείο οικονομικών θα καθορίζει ποιες θα είναι αυτές οι χώρες).
Σύνταξη βραχυχρόνιου Εθνικού σχεδίου Ελληνοποίησης της φαρμακευτικής βιομηχανίας, ώστε συντομότατα να μην γίνεται εισαγωγή στοιχειωδών φαρμάκων όπως: αντιβιοτικά (πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες, αμινογλυκοσίλες κλπ), αντιπυρετικά και αναλγητικά (ασπιρίνες, αντιφλεγμονώδη, παρακεταμόλη, κλπ), οροί πάσης φύσεως, στοιχειώδη εμβόλια, κ.ο.κ., ενώ το ίδιο θα γίνει με το νοσηλευτικό υλικό όπως είναι οι συσκευές έγχυσης ορών, οι καθετήρες, οι γάζες, οι επίδεσμοι, κ.λ.π.  Ο σκοπός του σχεδίου θα είναι η πλήρης αντικατάσταση των εισαγόμενων φαρμάκων και των συναφών υλικών από αντίστοιχα Ελληνικής κατασκευής το ταχύτερο δυνατόν.
Διαρθρωτικές αλλαγές
Ρύθμιση του χαρακτήρα των νοσοκομείων
Κατάργηση της έννοιας της κλινικής και καθιέρωση του τομέα στην δευτεροβάθμια περίθαλψη, όπου όλοι οι ιατροί θα συλλειτουργούν και θα συνεργάζονται υποχρεωτικά, κάτω από την επιστημονική ευθύνη της επιστημονικής επιτροπής και την διοίκηση του Διευθυντού του τομέα. Διατήρηση των εξειδικευμένων κλινικών και των πάσης φύσεως ειδικών μονάδων (ΜΕΘ, αιμοδυναμικά εργαστήρια, μεταμοσχευτικά κέντρα κ.ο.κ.), στα νοσοκομεία τριτοβάθμιου τομέα που θα είναι μικτά με πανεπιστημιακές κλινικές.
Διασφάλιση ενός τριτοβάθμιου και μικτού (κρατικού και πανεπιστημιακού) νοσοκομείου σε κάθε υγειονομική περιφέρεια που θα πρέπει να ταυτίζεται με την διοικητική περιφέρεια.
Λειτουργική σύνδεση των ιδιωτών ιατρών κάθε γεωγραφικής ενότητας με τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία, στα οποία μπορούν να νοσηλεύουν τους ιδιωτικούς ασθενείς τους, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό από τον ιατρό και τον ασθενή. Νομοθετική ρύθμιση της λειτουργικής σύνδεσης ιδιωτών ιατρών και δευτεροβάθμιων νοσοκομείων, όπου την διευθυντική ευθύνη των νοσηλειών θα έχουν οι διευθυντές των τομέων.   
Η διακομιδή ασθενούς από δευτεροβάθμιο σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο θα γίνεται με εντολή του Διευθυντού του τομέα ή των αναπληρωτών του.
Κατάργηση του θεσμού του επικουρικού ιατρού και καθιέρωση μόνο της εργασιακής σχέσης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τους ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ, με αύξηση της διαστρωμάτωσης των ιατρών σε 5 βαθμίδες, με Επιμελητές από Δ΄ έως Α΄ και καθιέρωση του καταληκτικού βαθμού του Διευθυντή. 
Πίνακες διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων
Οι πίνακες διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων διαγνωστικού ή θεραπευτικού περιεχομένου, εμπεριέχονται σε Προεδρικά Διατάγματα που ανάγονται στο 1981 και το 1983. Ήδη όμως από τότε, η σύνταξη των καταλόγων ήταν παρωχημένη, οπότε πόσο μάλλον σήμερα. Στα 30-40 χρόνια που πέρασαν ουδέποτε έγινε αναθεώρηση με επιστημονικά ή έστω και με οικονομικά κριτήρια. Μόνο προσθήκες πανάκριβων εξετάσεων και ενίοτε δαπανηρά άχρηστων συνέβησαν στα 30 τελευταία χρόνια.
Σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των εγγεγραμμένων στα Π.Δ. εξετάσεων είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι παρωχημένες, είτε έχουν εγκαταλειφθεί, είτε είναι τόσο υπερβολικά υποκοστολογημένες, ώστε η πραγματοποίηση τους να τίθεται υπό καθεστώς αυτονόητης καχυποψίας. Οι δε νέες και πανάκριβες που αποτέλεσαν τις νομοθετικές προσθήκες των τελευταίων ετών, αποδείχθηκε ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους γίνονται αποδεικνύοντας ανυπαρξία υποκείμενης παθολογίας, αφού σε ποσοστό σχεδόν άνω του 90% αποβαίνουν ως μη έχουσες παθολογικά ευρήματα. Επομένως η σκοπιμότητά τους περισσότερο εξυπηρετεί επιχειρηματικές κερδοσκοπικές δραστηριότητες παρά υγειονομικές ωφελιμότητες.
Καθίσταται αναγκαία η συγκρότηση νέων πινάκων διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων που να στηρίζονται στα σύγχρονα διεθνή επιστημονικά δεδομένα και η κοστολόγησή τους να στηρίζεται στην τρέχουσα Ελληνική και διεθνή οικονομική πραγματικότητα.  Οι πίνακες αυτοί θα είναι δεσμευτικοί για τον ΕΟΠΥΥ και για όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, καθώς και από τους συμβεβλημένους φορείς με το δημόσιο ή τον ΕΟΠΥΥ.
Θα καθιερωθεί επιτροπή ειδικών, με συμμετοχή ιατρών και άλλων υγειονομικών και με εκπροσώπους των παραγωγικών και επιχειρηματικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στην περίθαλψη, ώστε κάθε δυο χρόνια να γίνεται ανανέωση των πινάκων με δημοσίευση νέου Προεδρικού Διατάγματος εξετάσεων και πράξεων. Το φαινόμενο της εμμονής της Ελληνικής περίθαλψης σε διαγνωστικές μεθόδους του μεσοπολέμου και στην συνεπαγόμενη απόλυτη απαξίωση της υγείας των Ελλήνων, φαινόμενο ισοδύναμο με όνειδος σε βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που βοηθάει στην κερδοσκοπία σε βάρος της υγείας, μετατρέποντας την περίθαλψη από υγειογόνο μηχανισμό σε νοσογόνα βιομηχανία, πρέπει να τελειώσει. Καθιερώνονται ως εργαστηριακές πράξεις με αυξημένες απαιτήσεις πιστοποίησης, οι αξονικές τομογραφίες, οι μαγνητικές τομογραφίες, οι πυρηνικές πράξεις, οι χρήσεις βιολογικών υλικών, οι γενετικές αναλύσεις κλπ. Ο έλεγχος σκοπιμότητας και νομιμότητας για όλες τις πράξεις που θα εκτελούνται από τους συμβεβλημένους διαγνωστικούς φορείς, θα γίνεται από τις συσταθείσες ελεγκτικές υπηρεσίες.
Προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος
Καθιέρωση προληπτικού διαγνωστικού ελέγχου ανά ομάδα πληθυσμού ανάλογα με την προβλέψιμη νοσηρότητα και τους ειδικούς κινδύνους που τεκμηριώνονται από επιδημιολογικά δεδομένα. Με σύσταση επιτροπών από ειδικούς, τα μέλη των οποίων θα ορίζονται από τις ειδικές επιστημονικές ενώσεις, θα καθορίζεται η ομάδα των εξετάσεων που θα αποτελεί την προληπτική αξιολόγηση και θα χορηγείται δωρεάν από τον ασφαλιστικό τομέα. Οι πίνακεςπροληπτικής ιατρικής θα είναι προϊόν σκέψης ειδικών και θα έχουν τριετή ισχύ, στο τέλος δε της τριετίας θα γίνεται επανεξέταση μετά από επανασύσταση της ειδικής επιτροπής. Έτσι, θα υπάρχει checkup ανά ηλικία, ανά φύλο και ανά κατηγορία εργαζομένων. Οι εξετάσεις προληπτικής ιατρικής θα χορηγούνται δωρεάν από την πολιτεία και θα αφορούν εξίσου ασφαλισμένους και ανασφάλιστους Έλληνες.
Περίθαλψη ανασφάλιστων και απόρων
Σύσταση Οργανισμού Υγείας Ανασφάλιστων, Άπορων και Φτωχών Ελλήνων (ΟΑΑΦΕ).  Ο ΟΑΕΕ θα συσταθεί με επείγουσα νομοθετική ρύθμιση και ως δικαιούχοι των παροχών περίθαλψης θα εγγράφονται οι αποδεδειγμένα πτωχεύσαντες, άνεργοι και ανασφάλιστοι Έλληνες, με αντικειμενικά και ευκόλως ελέγξιμα κριτήρια. Στον οργανισμό θα εντάσσονται και οι πολύτεκνοι άποροι Έλληνες. Οι πίνακες δικαιούχων θα συγκροτούνται από τους Δήμους. Ανά Περιφέρεια θα υπάρχει επιτροπή διαχείρισης των χορηγούμενων πόρων, η σύσταση της οποίας θα καθορισθεί με κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Υγείας και Οικονομικών.       
Ο ΟΑΑΦΕ θα προσφέρει την στοιχειώδη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Κλινικοί ιατροί, εργαστηριακοί ιατροί και πολυδύναμα διαγνωστικά κέντρα, εφ’ όσον το επιθυμούν θα δύνανται να συμβάλλονται με τον ΟΑΑΦΕ.  Η αμοιβή των συμβεβλημένων ιατρών θα γίνεται με βάση την αρχή της πάγιας μηνιαίας αντιμισθίας, ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων που θα χρεώνονται σε κάθε κλινικό ή εργαστηριακό ιατρό. Η μηνιαία αντιμισθία θα αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως έχουσα κοινωνικό χαρακτήρα και δεν θα φορολογούνται, ως μη υποκείμενα στην λογική του ετήσιου εισοδήματος. Ο συμβεβλημένος ιατρός με γνωμάτευσή του θα αποφασίζει για την εισαγωγή του ασθενούς σε νοσοκομείο δευτεροβάθμιας περίθαλψης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.  
Προμήθειες νοσοκομείων
Καθιερώνεται τριμηνιαίος ή τετραμηνιαίος προγραμματισμός προμηθειών στα νοσοκομεία, με ευθύνη των διοικήσεων και με άξονα αναφοράς την στατιστική των πραγματικά αναλωθέντων φαρμάκων και υλικών κατά τον προηγηθέντα χρόνο.
Σε κάθε Νοσοκομείο θα συσταθεί πενταμελής ελεγκτική επιτροπή από Ορκωτούς υπαλλήλους (διοικητικούς, ιατρούς, νοσηλευτές κ.α.) που θα έχουν την ευθύνη ελέγχου της διακίνησης των φαρμάκων και όλων των υγειονομικών υλικών. Αυτοί θα ελέγχουν την ορθολογική χρήση, την ενδονοσοκομειακή διακίνηση, την ύπαρξη αποθηκευτικών πλεονασμάτων, την παραλαβή από τους προμηθευτές, την αξιοποίηση από τους τομείς και τις κλινικές κ.ο.κ. Κάθε εξάμηνο θα εξάγουν πορισματικού χαρακτήρα δελτία κινήσεως υλικών.
Όλα τα φάρμακα και όλο το πάσης φύσεως υγειονομικό υλικό εντάσσεται σε ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής, με πανεθνικό χαρακτήρα. Κάθε χρήση υλικού θα καταγράφεται στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα και πιθανά πλεονάσματα θα είναι online γνωστά σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να γίνεται διακίνηση από νοσοκομείο σε νοσοκομείο με ευθύνη των διοικήσεων.
Η αγορά και η διακίνηση υγειονομικού υλικού επείγουσας και έκτακτης ανάγκης όπως είναι τα εμβόλια σε μια περίπτωση επικείμενης πανδημίας ή ακόμη και ενός αντιβιοτικού σε ανάλογες έκτακτες περιπτώσεις, θα τεκμηριώνεται από την γνωμοδότηση διαρκούς επιστημονικής επιτροπής που θα συγκροτείται από το ΚΕΣΥ. Η συμμετοχή ειδικών σε αυτή την επιτροπή, θα αποτελεί στοιχείο ισοδύναμο με πολιτική επιστράτευση και ο Πρόεδρος του ΚΕΣΥ θα αποστέλλει αυτεπάγγελτα τους διορισμούς, όταν λαμβάνει εντολή από την κυβέρνηση.  
Διοικήσεις νοσοκομείων – παιδιατρικές κλίνες
Οι Διοικητές των Νοσοκομείων θα ορίζονται βάσει θεσμοθετημένων αντικειμενικών κριτηρίων, όπου θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το μορφωτικό τους επίπεδο και η προηγούμενη απόδοσή τους σε 3/ετή θητεία. Οι κρίσεις και οι επανακρίσεις των διοικητών των νοσοκομείων θα στηρίζεται σε πρωτόκολλα αποδόσεως και εύρυθμης λειτουργίας των Νοσοκομείων.
Επανεξέταση των συγχωνεύσεων των νοσοκομείων και των καταργήσεων νοσηλευτικών μονάδων, με κριτήρια πληθυσμιακά και βάσει του υγειονομικού χάρτη της περιοχής στην οποία αναφέρεται.  
Θα γίνει άμεσα η στελέχωση και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού των επαρχιακών νοσοκομείων ώστε οι σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις και παρακολούθηση των βαρέως πασχόντων να μην είναι απαραίτητο να καταλήγουν στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Δημιουργία και επαναλειτουργία παιδιατρικών κλινών και κλινών Μ.Ε.Θ νεογνών και παιδιών στα πλαίσια όλων των παθολογικών τομέων των δευτεροβάθμιων νοσοκομείων, ώστε να μην διακομίζονται για συνήθεις ή απλές περιπτώσεις τα παιδιά προς τα «νοσοκομεία παίδων» τα οποία και θα προσλάβουν σαφώς τριτοβάθμιο χαρακτήρα.
Θα καθιερωθούν ειδικά οικονομικά και επιστημονικά κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές υψηλής εξειδίκευσης προκειμένου να εγκατασταθούν και να εργαστούν σε απομακρυσμένα επαρχιακά ή νησιωτικά νοσοκομεία.
Πλωτά νοσοκομεία και αεροδιακομιδές
Θα ιδρυθούν δυο πλωτά νοσοκομεία πλήρους οργάνωσης ως δευτεροβάθμια νοσοκομεία, υπό την αιγίδα των ενόπλων δυνάμεων (ΓΕΝ). Αυτά θα πλέουν στα μικρά νησιά του αιγαίου και θα αγκυροβολούν ανά 10ήμερο. Εκεί θα προβαίνουν σε εξετάσεις όλου του νησιωτικού πληθυσμού και θα νοσηλεύουν και όσο περιστατικά κρίνονται ότι εμπίπτουν σε δευτεροβάθμιου επιπέδου νοσηλεία. Στα πλοία – νοσοκομεία θα υπηρετούν ιατροί του ΕΣΥ με ολιγόμηνες αποσπάσεις από τα νοσοκομεία όπου θα έχουν την οργανική τους θέση, στρατιωτικοί ιατροί που θα χορηγούνται με ολιγόμηνες αποσπάσεις από το ΓΕΝ. Ως βοηθητικό ιατρικό προσωπικό δύνανται να υπηρετούν και ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου.   
Οργάνωση ειδικής στρατιωτικής υπηρεσίας αεροδιακομιδών και πλοιοδιακομιδών με αξιοποίηση των μονάδων του στρατού που θα καλύπτει όλα τα νησιά του αιγαίου.  
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας συγκροτείται διαρκής επιτροπή από ιατρό Δ/ντή του ΕΣΥ και ιατρούς 3 κλάδων των ενόπλων δυνάμεων με βαθμό Αρχίατρου και ανάλογων Αεροπορίας και Ναυτικού, η οποία πλαισιώνεται και συνεπικουρείται από υποεπιτροπές ιατρών, τεχνικών, ιπτάμενωνκαι ειδικών διοικητικών του ΕΚΑΒ και αποφαίνεται για τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα ελικόπτερα που θα αναλάβουν τις αεροδιακομιδές, βάσει των ιδιαιτεροτήτων του Ελλαδικού χώρου. Επίσης, η επιτροπή αυτή θα καθορίσει τον χρήζοντα ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τους και τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.
Καθορίζονται τουλάχιστον 5 σημεία στάθμευσης και εκκίνησης των ελικοπτέρων καθώς και τα 7 σημεία καταλήξεως των αεροδιακομιζόμενων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρόδο, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη.
Η επιτροπή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο επιχειρησιακής ανάληψης των αεροδιακομιδών των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων.
Ιδιωτικές κλινικές
Ο δευτεροβάθμιος και τριτοβάθμιος ιδιωτικός νοσηλευτικός τομέας δεν θα συρρικνωθεί. Αντίθετα, θα ενισχυθεί ώστε να λειτουργεί αποσυμφορώντας το ΕΣΥ, μέσω ανάληψης της νοσηλείας ή συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων βάσει προσυμφωνημένου κοστολογίου, που δεν θα αποκλίνει σημαντικά από το ισχύον κοστολόγιο του ΕΣΥ.
Ο έλεγχος νομιμότητας και καλής λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών περνάει στα δυο ειδικά σώματα ελέγχου που προαναφέρθηκαν.
Δυνατότητα επικουρικής εφημερίας ιδιωτικών κλινικών εν παραλλήλω προς τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Για τον τρέχοντα έλεγχο λειτουργίας, κάθε κλινική θα υπάγεται σε ελεγκτή γιατρό που θα αλλάζει ανά εξάμηνο. Η συχνότητα και το ακριβές αντικείμενο των ελέγχων καθώς και η υπηρεσία προελεύσεως των ελεγκτών θα καθορισθεί με υπουργική απόφαση.
Ιδρύματα χρονίως πασχόντων
Θα αναδιαρθρωθούν οι κλινικές και γενικά το σύστημα περίθαλψης των ασθενών με χρόνια και ανίατα νοσήματα. Ενοποιούνται οι χώροι και συνιστώνται πιο πολυπρόσωποι χώροι, ώστε οι χρόνια πάσχοντες να έχουν περισσότερη πρόσβαση σε ειδικές ιατρικές, νοσηλευτικές, φυσιοθεραπευτικές και ψυχιατρικές υπηρεσίες.
Δίνεται ιδιαίτερο βάρος σε ζητήματα καθαριότητας και σίτισης. Θεσμοθετείται η συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια των ιδρυμάτων χρονίως πασχόντων των σωματείων συμπαράστασης και των συλλόγων συγγενών, όπως και των εκπροσώπων της ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας.
Δημοσιοποιείται κάθε εξάμηνο οικονομικός απολογισμός και κάθε έτος επιχειρησιακός απολογισμός από το ΔΣ. Οι πάσης φύσεως προμήθειες υλικών, υγειονομικών και μη, δημοσιοποιούνται, όπως δημοσιοποιούνται και οι τυχόν προσφορές των συμμετεχόντων σε όλους τους διαγωνισμούς.  
Η επιστημονική επιτροπή θα εισηγείται για όποιον χρόνια νοσηλευόμενο έχει την δυνατότητα απομάκρυνσης από το ίδρυμα και διαβίωσης σε συνθήκες οικίας.  
Ειδική επιτροπή ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα παρακολουθεί στις οικίες τα χρονίως πάσχοντα άτομα και θα αποφαίνονται για την δυνατότητα συνέχισης της παραμονής τους είτε σε συνθήκες οικίας είτε σε συνθήκες ιδρύματος.   
Κατ’ οίκον νοσηλεία
Η κατ’ οίκον νοσηλεία των πασχόντων γερόντων ή άλλων χρόνιων ασθενών, ειδικά των παιδιών που έχουν χρόνιες αναπηρίες όπως και των χρόνιων ψυχοπαθών, επιβαρύνει σημαντικά και συχνά αποδιοργανώνει ποικιλοτρόπως τις οικογένειες των εν λόγω ασθενών.
Η ζωή τόσο για τους πάσχοντες όσο και για τους συγγενείς τους συχνά καθίσταται βασανιστική.
Οι επιτροπές κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, με την καθοδήγηση και την συνεχή συνεργασία με τις επιστημονικές επιτροπές των ιδρυμάτων χρονίως πασχόντων, θα παρακολουθούν τους ειδικούς αυτούς ασθενείς και στις δυο θέσεις διαμονής και θα συντάσσουν πορίσματα – συστάσεις για την καλύτερη διαβίωση συγγενών και την βέλτιστη ποιοτικά παραμονή των ασθενών, ενώ συχνά θα γίνεται και περιοδική αλλαγή του χώρου διαμονής των.
Οικογενειακός ιατρός
Με μεσοπρόθεσμο σχέδιο, προωθείται ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όσοι γενικοί ιατροί, παθολόγοι αλλά και οποιοιδήποτε άλλοι κλινικού ιατροί που θα θελήσουν να ενταχθούν. Η σταδιακή ανάπτυξη υπηρεσιών οικογενειακής ιατρικής θα βαίνει αντιστρόφως ανάλογα προς τον αριθμό των υπηρετούντων ειδικευμένων κλινικών ιατρών. Μέσα σε διάστημα 5 έως 8 ετών, θα γενικευτεί η κάλυψη όλης της χώρας από οικογενειακούς ιατρούς, ενώ ταυτόχρονα οι ειδικοί κλινικοί ιατροί (Παθολόγοι, καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι, ρευματολόγοι, ενδοκρινολόγοι κ.λ.π.), θα μειωθούν περίπου στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα.
Η καθιέρωση της προαγωγής υγείας, της προληπτικής ιατρικής και της επαναλαμβανόμενης αναγραφής των μηνιαίων ποσοτήτων φαρμάκων σε χρόνιους ασθενείς (δελτία ανάλωσης φαρμάκων), σταδιακά μεταβιβάζεται στους οικογενειακούς ιατρούς. Η μείωση της γραφειοκρατικής δουλειάς των ειδικών κλινικών ιατρών με παράλληλη μείωση του αριθμού τους σε αποδεκτά μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα, θα επιφέρει μείωση της δαπάνης περίθαλψης σε συνδυασμό με βελτίωση των υψηλού επιπέδου παρεχόμενων εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών.
Οι οικογενειακοί ιατροί είτε θα υπηρετούν στα κέντρα υγείας αστικού και αγροτικού τύπου είτε θα είναι ελεύθεροι επαγγελματίες συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και τον αντίστοιχο φορέα των ανασφάλιστων Ελλήνων (ΟΑΑΦΕ) και θα διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο στις αστικές περιοχές, οπότε και θα βρίσκονται σε λειτουργική διοικητική διασύνδεση με τις υπηρεσίες της επιστημονικής επιτροπής των δευτεροβάθμιων νοσοκομείων.
Θα αποτελούν την βασική δομή της δημόσιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης αναφορικά με την προαγωγή της υγείας και την προληπτική ιατρική.  
Όσον αφορά στα κέντρα υγείας, οι οικογενειακοί ιατροί θα πλαισιώνονται από ακτινολόγο και μικροβιολόγο, με τα αντίστοιχα βασικά εργαστήρια, ώστε να μπορούν να εκτελούν χειρουργικές μικροεπεμβάσεις και βραχείες έως το πολύ ημερήσιες νοσηλείες.
Στην επιστημονική κρίση τους θα είναι η διακομιδή των ασθενών στα  δευτεροβάθμια νοσοκομεία. Θα υλοποιούν προγράμματα πρόληψης ατυχημάτων με επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους της γεωγραφικής ζώνης αναφοράς τους.
Μ.Ε.Θ
Οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι μια μεγάλη κατάκτηση της ιατρικής και οι Έλληνες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα ευκολότερης πρόσβασης σε αυτές. Κρίνεται ότι πρέπει να διενεργηθεί άμεσα απογραφή των κλινών Μ.Ε Θ που είναι εν ενεργεία καθώς και των νοσοκομείων όπου βρίσκονται. Θα γίνει επίσης γεωγραφικός καθορισμός και ίδρυση νέων, όπου πρέπει, ώστε να υπάρξει ορθολογιστική κατανομή τους.
Μείζονος σημασίας είναι και η αποτύπωση των κλινών Μ.Ε.Θ του ιδιωτικού τομέα ώστε να είναι απόλυτα γνωστό το συνολικό δυναμικό της Χώρας.
Επίσης απαραίτητη είναι η καταγραφή των κλινών που φαίνεται να έχουν ιδρυθεί αλλά δεν λειτουργούν λόγω ελλείψεων σε εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Τέλος, απαιτείται άμεση αλλαγή του νομικού πλαισίου σχετικά με τις κλίνες του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, όταν κάποιος ασθενής χρειαστεί να νοσηλευτεί άμεσα σε Μ.Ε.Θ. και στα δημόσια νοσοκομεία δεν υπάρχει ελεύθερο κρεβάτι Μ.Ε.Θ., τότε ο ασθενής αναγκαστικά μεταφέρεται σε Μ.Ε.Θ. ιδιωτικού ιατρικού κέντρου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασθενής καταβάλλει εξ ιδίων χρημάτων την αντίστοιχη δαπάνη στην ιδιωτική κλινική (το ποσό ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ, απαγορευτικό για τον σημερινό Έλληνα) και εν συνεχεία είναι αναγκασμένος να προσφύγει με αγωγή αποζημίωσης κατά του ΕΟΠΥΥ (η οποία στα διοικητικά δικαστήρια μπορεί να κάνει ακόμα και 5 χρόνια να εκδικαστεί), για να καταφέρει να πάρει πίσω τα χρήματα που κατέβαλε. Το υπάρχον απαράδεκτο καθεστώς καταργείται άμεσα και προτείνεται ο ΕΟΠΥΥ να αναλαμβάνει την δαπάνη βάσει προσυμφωνημένου τιμολογίου μεταξύ υπουργείου Υγείας και ιδιωτικών κλινικών.
Προγεννητικός έλεγχος και Δημογραφικό πρόβλημα
Ο προγεννητικός έλεγχος είναι μείζονος σημασίας, προκειμένου να διασφαλισθεί η γέννηση υγιών απογόνων. Τα έξοδα των εξετάσεων τόσο κατά τον προγεννητικό έλεγχο όσο και κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην περίπτωση των ανασφάλιστων Ελληνίδων θα καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Επίσης για την πάταξη του δημογραφικού προβλήματος που πλήττει την χώρα, θα απλοποιηθεί τα μέγιστα η διαδικασία την υποβοηθουμένης αναπαραγωγής καθώς και θα ενισχυθεί η μητρότητα μέσα από ποικίλα κοινωνικά προγράμματα.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και της δημιουργίας καινοτομιών στον ελληνικό χώρο αποτελεί άλλη μια πολιτική προτεραιότητα. Άλλωστε η Ελλάδα υστερεί διαχρονικά σε έρευνα και ανάπτυξη, με αποτέλεσμα οι Έλληνες ερευνητές να αξιοποιούνται στο εξωτερικό προς όφελος μεγάλων πολυεθνικών και όχι στην χώρα τους. Προτείνουμε την προώθηση των κλινικών ερευνών μέσω της αναδιάρθρωσης – απλοποίησης του σχετικού νομικού πλαισίου. Σκοπός είναι η Ελλάδα να αποτελέσει σημείο αναφοράς κλινικών ερευνών, όπως ανάπτυξη νέων μορίων, επανασχεδιασμός φαρμάκων, προσελκύοντας και αξιοποιώντας πάντα Έλληνες ερευνητές προς όφελος της Πατρίδας.
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Το πρόβλημα της εξάρτησης από ουσίες αποτελεί ένα διαχρονικό παγκόσμιο φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας. Στην Ελλάδα, τα συστημικά κόμματα, αν και μπορούν να εκριζώσουν το φαινόμενο του εμπορίου των ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα από την πηγή του, εν τούτοις δεν το κάνουν. Σκοπός των εκάστοτε κυβερνώντων αλλά και του διεθνούς συστήματος είναι οι νέοι να βρίσκουν διεξόδους στις ναρκωτικές ουσίες μέσα από τις οποίες θα είναι σε συνεχή και μόνιμη αδράνεια, επομένως σαν μαριονέτες του συστήματος θα χειραγωγούνται και δεν θα αντιδρούν σε αυτά που θέλουν να πετύχουν οι διεθνείς εντολείς. Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ μέσα από το πολιτικό της πρόγραμμα θα θέσει σαν σκοπό την επαγρύπνηση της Ελληνικής Νεολαίας.
Αυτό θα επιτευχθεί με τους εξής τρόπους:
  1. Τακτικές ενημερώσεις και ανοιχτές ομιλίες από εκπροσώπους κέντρων απεξάρτησης προς τους νέους και προς τα μέλη του κινήματος. Η γνώση είναι το καλύτερο όπλο κατά των ναρκωτικών.
  2. Επαφή με κέντρα απεξάρτησης ώστε να παρέχεται βοήθεια σε έκτακτα ή μη περιστατικά μελών ή σε μέλη οικογένειας μελών.
  3. Δημιουργία εξειδικευμένων ανοιχτών κέντρων συμβουλευτικής καθοδήγησης. Θα γίνεται αξιολόγηση της σοβαρότητας των περιστατικών και κάποια από αυτά θα παραπέμπονται σε πιο εξειδικευμένα κέντρα.
  4. Πάταξη του φαινομένου από την πηγή του. Δηλαδή άμεση σύλληψη των εμπόρων ναρκωτικών και παραδειγματική τιμωρία τους.
  5. Δημιουργία τετραψήφιου τηλεφώνου όπου θα γίνονται καταγγελίες για διακίνηση ναρκωτικών.
  6. Με βάση την καταγραφή των πληροφοριών από τις καταγγελίες στη τετραψήφια γραμμή θα δημιουργηθούν στεγνά κέντρα απεξάρτησης ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. 
  7. Αναζήτηση στο εξωτερικό νέων καινοτόμων φαρμάκων για την αντιμετώπιση του εθισμού.
  8. Πρέπει άμεσα να θεωρηθεί η εμπορία ναρκωτικών ως ιδιώνυμο αδίκημα και να θεσπισθούν και να εφαρμοσθούν «τελικής» αυστηρότητας ποινές οι οποίες να υποχρεώσουν τους παντοειδείς εμπόρους να εγκαταλείψουν άμεσα την χώρα. Στην περίπτωση εμπόρου και χρήστη θα προεξάρχει η ιδιότητα του εμπόρου.
  9. ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ είναι η θεραπεία των χρηστών και η άμεση επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό καθώς και η εξαφάνιση των εμπόρων.
  10. Τα έξοδα απεξάρτησης για τους νόμιμους αλλοδαπούς θα επιβαρύνουν τις πρεσβείες τους άλλως θα απελαύνονται αμέσως.
Πλήρης Έλεγχος και Διαφάνεια
Ανά τρίμηνο αξιολόγηση όλων των αλλαγών που θα γίνονται από πενταμελή επιτροπή υψηλόβαθμων διοικητικών και ιατρών που θα λογοδοτεί απ’ ευθείας στον υπουργό Υγείας και θα προτείνει διορθωτικές αλλαγές και επεκτάσεις δομών και υπηρεσιών όπου κρίνεται αναγκαίο.
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έχει να προτείνει λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα που μένουν άλυτα επί πολλές δεκαετίες και που έχουν κυριολεκτικά με την πάροδο των χρόνων συμβάλει στην διάλυση του ΕΣΥ.
Χρειάζεται μια εθνική κυβέρνηση που θα προσβλέπει στην ευημερία του Έθνους και όχι στα προδοτικά συμφέροντα που κατέστρεψαν την Πατρίδα και αφαιρούν από τους Έλληνες το αναφαίρετο δικαίωμα στην Υγεία.
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ με γνώμονα το καθήκον προς το Έθνος θα ανατρέψει την απαράδεκτη σημερινή πραγματικότητα εξασφαλίζοντας την υγεία των Ελλήνων.